ประวัติความเป็นมา

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า "Alumni Relations Section" ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ประสานงานกับศิษย์เก่าเพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา มหาวิทยาลัย ระดมทุนและศักยภาพจากศิษย์เก่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการรวบรวม ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของศิษย์เก่า และผลงานของมหาวิทยาลัยไปยังศิษย์เก่าซึ่งภารกิจรับผิดชอบด้านการประสานงานกับศิษย์เก่า การสร้างเครือข่ายสมาชิก การให้บริการข้อมูลข่าวสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า และด้านการฝึกอบรมและพัฒนาศิษย์เก่า